Mały Płock, 04.06.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku

Księdza Tadeusza Ciborowskiego 27

18-516 Mały Płock

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 04.06.2019 r., godz. 1115.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 840 000,00

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

 

Moto-Truck Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

804 420,00

30.09.2019 r.

24 m-ce

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 07.06.2019 roku – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Prezes OSP Mały Płock

(-)  Zdzisław Połoński