Mały Płock, 14.06.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku

ul.Księdza Tadeusza Ciborowskiego 27

18-516 Mały Płock

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mały Płock”.

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Moto-Truck Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

804 420,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60.

Liczba pkt. w kryterium moc silnika (określona w KM): 10.

Liczba pkt. w kryterium pojemność zbiornika na wodę (określona w m3): 30.

Razem: 100,00

 

  1. zawiadamia, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Moto-Truck Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  1. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  3. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  4. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  5. Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  6. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

Kierownik zamawiającego

Prezes OSP Mały Płock

(-)  Zdzisław Połoński